Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni
Redakcja zaprasza do składania artykułów z zakresu antyku grecko-rzymskiego i recepcji antyku do nr 20 (rocznik 2017).

Artykuły w językach kongresowych, poprzedzone streszczeniem angielskim i listą słów kluczowych oraz zgodne z wymaganiami redakcyjnymi zamieszczonymi poniżej, można nadsyłać do 30 listopada 2017 roku na adres redakcji: classica.cracoviensia@outlook.com.

Nazwa czasopisma: Classica Cracoviensia

Numer ISSN: 1505-8913

E-ISSN: 2391-6753

Bazy naukowe: Central and Eastern European Online Library; Index Copernicus; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; WorldCat

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 9 pkt.


Redaktor naczelny: Jerzy Styka (jerzy.styka@uj.edu.pl)

Sekretarz redakcji: Michał Bzinkowski (classica.cracoviensia@outlook.com)

Rada redakcyjna:

Michael von Albrecht (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, emeritus)
Gerhard Binder (Ruhr-Universität Bochum, emeritus)
Paavo Castrèn (Helsingin yliopisto / University of Helsinki, emeritus)
Bernd Effe (Ruhr-Universität Bochum, emeritus)
Daniël den Hengst (University of Amsterdam)
Józef Korpanty (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, emeritus)
Kazimierz Korus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Hugo Montgomery (Universitetet i Oslo / University of Oslo, emeritus),
Oswald Panagl (Universität Salzburg, emeritus)
Johannes Jacobus Smolenaars (Universiteit van Amsterdam / University of Amsterdam)
Heikki Solin (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
Wolfgang Speyer (Universität Salzburg, emeritus)

Redaktorzy językowi:

Caterina Franchi (język włoski)
Christopher Reeves (język angielski),
Stanisław Śnieżewski (język łaciński)

Charakterystyka czasopisma: 

Rocznik Classica Cracoviensia został założony w roku 1995 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Stanisława Stabryły. Od roku 1996 funkcję redaktora naukowego pełni nieprzerwanie prof. dr hab. Jerzy Styka. Od samego początku Classica Cracoviensia były pomyślane jako forum współpracy naukowej Instytutu Filologii Klasycznej UJ z europejskimi ośrodkami uniwersyteckimi, rozwijającymi studia nad antyczną kulturą grecko-rzymską, w jej różnych kształtach – literackim, społeczno-politycznym, filozoficznym, religijnym, prawnym, artystycznym i oczywiście recepcyjnym – oddziaływania na nowożytną kulturę europejską. Organizowane cyklicznie konferencje, wspólnie podejmowane projekty badawcze, gościnne wykłady, inicjowane nowe serie wydawnicze – to niektóre przykłady tej współpracy, która wnosi istotny wkład w rozwój nauki o starożytności grecko-rzymskiej, ale także w równym stopniu zbliża ludzi i ma swój indywidualny wymiar w dziele jednoczenia Europy. Poprzez prezentację badań nad różnorodnymi postaciami kultury grecko-rzymskiej, dążymy do ukazania procesów kształtowania się tej kultury, złożoności zachodzących w niej przemian cywilizacyjnych, staramy się podkreślić jej uniwersalny charakter i jej inspirującą rolę w kształtowaniu się nowożytnej Europy. Przyjęta, bardzo szeroka formuła czasopisma, sprzyja badaniom interkulturowym i interdyscyplinarnym, umożliwiającym wieloaspektową i pogłębioną prezentację kulturowych zjawisk oraz występującego w antycznym świecie grecko-rzymskim dialogu kultur, uczy szacunku dla odmienności i różnorodności warsztatów badawczych, dostarcza argumentów służących obronie dziedzictwa antycznego we współczesnym świecie. Classica Cracoviensia są adresowane w pierwszym rzędzie do ludzi nauki, służą nowoczesnemu postępowi naukowemu i szerokiej wymianie poglądów w dziedzinie studiów nad starożytnością grecko-rzymską. Odpowiada temu językowa formuła czasopisma, publikowania artykułów w językach kongresowych, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim (wyjątkowo w języku polskim, w przypadku tomów in honorem alicuius, zawsze jednak z obszernym streszczeniem obcojęzycznym), powszechnie stosowanych w dyscyplinach starożytniczych. Kolejną grupę odbiorców stanowią studenci kierunków starożytniczych i wszyscy zainteresowani pogłębioną wiedzą o antycznej kulturze grecko-rzymskiej. Classica Cracoviensia wpisały się już z sukcesem w pejzaż naukowych europejskich wydawnictw i ich kolejne tomy odnaleźć można na półkach wielu bibliotek uniwersyteckich w Europie i w Ameryce Północnej.


Punktacja czasopisma: 9 punktów na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Lista recenzentów:

Tadeusz Aleksandrowicz (Uniwersytet Śląski)
Krystyna Bartol (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Gerhard Binder (Ruhr-Universität Bochum)
Antoni Bobrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Małgorzata Borowska (Uniwersytet Warszawski)
Dariusz Brodka (Uniwersytet Jagielloński)
Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)
Claudia Clodt (Ruhr-Universität Bochum)
Jadwiga Czerwińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Joachim Dalfen (Universität Salzburg)
Agnieszka Dziuba (Katolicki Uniwersytet Lubelski) 
Manuel Serrano Espinosa (Universitad de Alicante)
Kazimierz Korus (Uniwersytet Jagielloński)
Babič Matjaž (Univerza Ljubjana)
Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku)
Tomasz Polański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce)
Tomasz Sapota (Uniwersytet Śląski)
Ewa Skwara (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Heikki Solin (University of Helsinki)
Marian Szarmach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Robert Sucharski (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Wymagania redakcyjne: pobierz

Procedura recenzowania: pobierz