Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939

Magdalena Pyter

Wydawnictwo KUL, 2020
Stron: 484
Dział:
ISBN: 9788380618244
Wydanie drukowane
 

50,00 45,00

Pozycja dostępna

 

Magdalena Pyter

Wydawnictwo KUL, 2020

Dział:

Stron: 484

ISBN: 9788380618244

 Wykaz skrótów Wstęp Temat, cel pracy i stan badań Bibliografia Metoda pracy i problemy metodologiczne Układ pracy 1. Sytuacja szkolnictwa przed rokiem 1918 1.1. Oświata w strukturach zaborczych 1.1.1. Edukacja w zaborze pruskim 1.1.2. Oświata na terenach Galicji 1.1.3. Nauczanie pod zaborem rosyjskim 1.1.4. Edukacja w Księstwie Warszawskim 1.1.5. Szkolnictwo Królestwa Polskiego 1.2. Nauczanie na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej Podsumowanie 2. Organizacja systemu oświaty od 1918 r. 2.1. Sytuacja społeczno-polityczna na terenach Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości 2.2. Odrębności w systemach prawa oświatowego u progu niepodległości 2.3. Dyskusje co do struktur organizacyjnych oświaty 2.3.1. Postulaty oświatowe poszczególnych frakcji politycznych 2.3.2. Kościół katolicki wobec wychowania szkolnego 2.4. Unifikacja administracji oświatowej 2.5. Pierwsze ustawodawstwo oświatowe 2.6. Projekty reform i reformy systemowe 2.6.1. Sejm Nauczycielski jako inicjator rozwiązań systemowych 2.6.2. Ministerialne propozycje reformatorskie 2.6.2.1. Próby określenia nowych założeń oświatowych przez ministra Stanisława Grabskiego 2.6.2.2. Projekt reformy ministra Gustawa Dobruckiego 2.6.2.3. Reforma Kazimierza Świtalskiego 2.6.2.4. Reforma ustrojowa ministra Janusza Jędrzejewicza 2.7. Prawo do nauki mniejszości narodowych Podsumowanie 3. Ramy organizacyjno-prawne działalności władz oświatowych 3.1. Władze centralne w systemie oświaty 3.1.1. Organy doradcze działające przy Ministrze WRi OP 3.2. Okręgowe władze szkolne 3.2.1. Kuratorzy i kuratoryjne okręgi szkolne 3.2.2. Inspektorzy i okręgi powiatowe Podsumowanie 4. Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania oświaty 4.1. Zasady zakładania, finansowania i likwidacji szkół 4.1.1. Zakładanie i finansowanie szkół publicznych 4.1.2. Budownictwo szkół publicznych 4.1.2.1. Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 4.1.3. Zakładanie i finansowanie szkół prywatnych 4.1.4. Likwidacja szkół 4.2. Organy zarządu i kontroli szkół 4.2.1. Organy zarządu 4.2.2. Organy kontrolne szkół 4.3. Prawne zasady realizacji obowiązku szkolnego 4.3.1. Zakres realizacji przymusu szkolnego 4.3.2. Kontrola i egzekucja administracyjna obowiązku szkolnego 4.4. Założenia wychowawczo-opiekuńcze, programy nauczania i podręczniki szkolne 4.4.1. Organizacja systemu wychowawczo-opiekuńczego 4.4.2. Programy nauczania 4.4.3. Podręczniki szkolne Podsumowanie 5. Rodzaje i typy szkół umiejscowionych w systemie oświaty 5.1. Rodzaje szkół 5.1.1. Rola szkół publicznych w systemie oświaty 5.1.2. Szkoły prywatne 5.1.2.1. Nadawanie szkołom prywatnym uprawnień szkół publicznych 5.2. Typy szkół 5.2.1. Szkoły powszechne jako podstawa systemu edukacyjnego 5.2.2. Szkoły średnie 5.2.2.1. Gimnazja niższego i wyższego stopnia 5.2.2.2. Szkoły licealne 5.2.3. Szkoły zawodowe Podsumowanie 6. Status prawny nauczycieli 6.1. Zasady kształcenia nauczycieli 6.1.1. Dokształcanie kadry nauczycielskiej 6.1.2. Szkolenie nauczycieli specjalistów 6.2. Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela 6.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Podsumowanie Zakończenie Bibliografia I. Źródła II. Literatura III.