Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu

Marek A. Kosmala, Piotr Latocha, Gawryszewska Beata J. et al.

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskieg, 2016
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788375836943
 
 
 

 

Spis treści
Od autorów ... 7

1. Filozofia nauki. Czym jest nauka? Nauka a architektura krajobrazu ... 11
1.1. O filozofii nauki i konwencji naukowej ... 11
1.2. Trochę historii ... 11
1.3. Różne podejścia ... 12
1.4. Teoria nauki w praktyce pisania pracy naukowej ... 15
1.5. Czym zajmuje się filozofia nauki? Przedmiot, pole badawcze, problematyka ... 16
1.6. Co to jest nauka? Cele i cechy poznania naukowego ... 16
1.6.1. Co to są badania naukowe? ... 17
1.6.2. Jak odróżnić naukę od innych typów poznania, paranauki, pseudonauki? ... 19
1.6.3. Wiedza to nie to samo co nauka ... 21
1.6.4. Czym jest architektura krajobrazu? ... 23
1.6.5. Nauka a architektura krajobrazu ... 25
1.6.6. Nauka i sztuka ... 26
1.6.7. Relacje między działalnością naukową, projektowaniem w architekturze krajobrazu a sztuką ... 27
1.6.8. Ogrodnictwo a architektura krajobrazu ... 30
1.6.9. Klasyfikacja nauk i miejsce architektury krajobrazu w nauce ... 31

2. Podstawy prawne ... 33

3. Prace dyplomowe i ich konstrukcja ... 35
3.1. Rodzaje prac dyplomowych ... 35
3.2. Struktura pracy ... 36

4. Jak zacząć pracę? ... 40
4.1. Etyka naukowa ... 40
4.2. Etapy pracy ... 42
4.3. Wybór tematyki pracy ... 42
4.4. Etapy projektowania procesu badawczego ... 44
4.5. Definicja problemu naukowego ... 44
4.6. Uzasadnienie problemu ... 46
4.7. Geneza problemu badawczego ... 47
4.8. Rodzaje pytań i ich założenia ... 49
4.9. Pytania badawcze, hipotezy i tezy ... 51
4.10. Konspekt pracy dyplomowej ... 53
4.11. Względy praktyczne a dobór metod badawczych ... 54
4.12. Określenie problemu na przykładzie prac ... 56

5. Objaśnienia (definicje i skróty) ... 60

6. Wstęp ... 61

7. Cel i zakres pracy ... 62

8. Metodyka pracy ... 64
8.1. Pojęcia podstawowe ... 64
8.2. Czym w nauce jest paradygmat? ... 68
8.3. Badania jakościowe i ilościowe ... 70
8.4. Podstawowe sposoby rozumowania w nauce ... 72
8.4.1. Co to jest rozumowanie? ... 72
8.4.2. Dedukcja ... 73
8.4.3. Redukcja a indukcja ... 74
8.4.4. Rozumowanie przez analogię ... 75
8.5. Wybrane metody naukowe stosowane w architekturze krajobrazu ... 75
8.5.1. Case study ... 76
8.5.2. Obserwacje ... 79
8.5.3. Sondaże ... 84
8.5.4. Wywiad ... 93
8.5.5. Analiza treści (Content analysis) ... 97
8.6. Przykłady treści zawartych w rozdziale „Metodyka pracy" ... 101

9. Przegląd literatury przedmiotu ... 103
9.1. Dostęp do literatury ... 104
9.2. Uwagi praktyczne dotyczące sporządzania notatek i wyciągów z literatury .... 106

10. Charakterystyka i ocena terenu opracowania ... 109
10.1. Dane ogólne ... 111
10.2. Analizy przyrodnicze ... 112
10.2.1. Warunki klimatyczne ... 113
10.2.2. Warunki hydrologiczne ... 113
10.2.3. Warunki glebowe ... 114
10.2.4. Geologia i rzeźba terenu ... 115
10.2.5. Roślinność potencjalna i rzeczywista ... 115
10.2.6. Ochrona przyrody ... 116
10.2.7. Inwentaryzacja dendrologiczna ... 116
10.2.8. Fauna ... 117
10.3. Opracowywanie analiz sensorycznych ... 118
10.4. Analiza historyczno-kulturowa i prawna ... 119
10.5. Analiza kompozycyjna ... 120
10.6. Analiza techniczna (uwarunkowania techniczne) ... 122
10.6.1. Grunty ... 122
10.6.2. Opracowywanie analiz technicznych - drogi i nawierzchnie ... 124
10.6.3. Elementy małej architektury i wyposażenia terenu ... 125
10.7. Opracowanie analiz społecznych ... 126
10.8. Analiza SWOT ... 127

11. Wyniki badań ... 129
11.1. Sposób opracowania wyników badań ... 129
11.2. Prezentacja wyników ... 131
11.3. Wynik a wytyczne ... 134

12. Projekt ... 135

13. Podsumowanie i wnioski ... 140

14. Podstawowe zasady typografii ... 144
14.1. Charakterystyka wybranych krojów czcionek ... 144
14.2. Stosowane układy tekstu ... 145
14.3. Wyróżnienia typograficzne ... 147
14.4. Typografia spisów treści ... 148
14.5. Podsumowanie podstawowych zasad typograficznych ... 148
14.6. Podstawowe zasady interpunkcji ... 149
14.7. Minisłownik typograficzny ... 150

15. Edycja tekstu ... 152
15.1. Strona tytułowa ... 152
15.2. Oświadczenia i wytyczne do streszczenia ... 153
15.3. Marginesy i numeracja stron ... 155
15.4. Spis treści ... 159
15.5. Podpisywanie fotografii, schematów, diagramów i tabel ... 163
15.6. Cytowanie ... 167
15.7. Wskazywanie źródeł w tekście (przypisy) ... 167
15.8. Tworzenie bibliografii ... 170

16. Składanie pracy w dziekanacie ... 173

17. Przygotowanie posterów i plansz ... 177
17.1. Kompozycja posteru i plansz ... 177
17.2. Główne elementy posteru ... 186

18. Przygotowanie prezentacji multimedialnej ... 194
18.1. Przygotowania ... 194
18.2. Slajdy podstawowe ... 195
18.3. Aranżacja slajdu ... 196
18.3.1. Typografia w prezentacji multimedialnej ... 196
18.3.2. Obszary slajdu ... 198
18.3.3. Treść ... 200
18.3.4. Tło ... 201
18.3.5. Animacje ... 201
18.4. Tworzenie szablonu slajdów ... 204

19. Prezentacja pracy na obronie ... 207
19.1. Przygotowanie scenariusza ... 207
19.2. Wygłaszanie referatu ... 208

20. Przykładowe postery i plansze ... 212

21. Bibliografia ... 226