Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zagrożone dziedzictwo. Zaskakujące losy zabytków na krętych ścieżkach XX wieku

Leszek Adamczewski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Replika, 2019
Stron: 300
Dział:
ISBN/ISSN: 9788366217850

 

Autor: Leszek Adamczewski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Replika, 2019

Dział:

Stron: 300

ISBN/ISSN: 9788366217850

Wyprawy śladami skarbów – historie, w których legenda bywa mniej fantastyczna niż rzeczywistość
Skarby kultury od wieków kradziono, ukrywano, ale i odzyskiwano. Wiele z nich w mniej lub bardziej tajemniczych okolicznościach zaginęło bądź zostało zniszczonych i to nie tylko podczas wojny.
Kradzieże też nie zawsze kończyły się tragicznie. W niniejszej książce znalazły się również historie skarbów cudownie odnalezionych i ocalonych.
W 1955 roku w Warszawie przepadł obraz meksykańskiej artystki Fridy Kahlo, który dzisiaj byłby wart miliony dolarów. Dziewięć lat wcześniej w okupowanej przez Rosjan Saksonii ginie ślad po Pięknej Madonnie z Torunia.
Gdy jedne zabytki znikały, inne wracały na swe dawne miejsca. Dopiero w 1960 roku z rąk kanadyjskich antykomunistów udało się – przy pomocy kardynała Stefana Wyszyńskiego – wyrwać polskie skarby narodowe z arrasami wawelskimi na czele. A kilka lat po wojnie tylko przypadek sprawił, że w piwnicach Muzeum Wielkopolskiego natrafiono na zamurowany w schronie największy obraz Jana Matejki.

Leszek Adamczewski jak zwykle barwnie przedstawia owe zagmatwane, nierzadko tragiczne losy tych i innych polskich zabytków i skarbów kultury.

Leszek Adamczewski – poznański pisarz i dziennikarz. Autor blisko trzydziestu książek. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem Replika.
Począwszy od debiutanckich Złowieszczych gór, aż do tej pory pozostawał wierny tematyce zagadkowych i tajemniczych wydarzeń z lat drugiej wojny światowej, w tym nieznanych losów skarbów kultury.
Niedawno, w książce Katastrofy. Zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce, po raz pierwszy wyszedł w swych dociekaniach poza ramy drugiej wojny światowej. Podobnie jest w Zagrożonym dziedzictwie, gdzie tropiąc pasjonujące dzieje zabytków, sięga w przeszłość zarówno tę dalszą, jak i bliższą.

Wy­pra­wy śla­da­mi skar­bów – hi­sto­rie, w któ­rych le­gen­da bywa mniej fan­ta­stycz­na niż rze­czy­wi­stośćSkar­by kul­tu­ry od wie­ków kra­dzio­no, ukry­wa­no, ale i od­zy­ski­wa­no. Wie­le z nich w mniej lub bar­dziej ta­jem­ni­czych oko­licz­no­ściach za­gi­nę­ło bądź zo­sta­ło znisz­czo­nych i to nie tyl­ko pod­czas woj­ny.Kra­dzie­że też nie za­wsze koń­czy­ły się tra­gicz­nie. W ni­niej­szej książ­ce zna­la­zły się rów­nież hi­sto­rie skar­bów cu­dow­nie od­na­le­zio­nych i oca­lo­nych.W 1955 roku w War­sza­wie prze­padł ob­raz mek­sy­kań­skiej ar­tyst­ki Fri­dy Kah­lo, któ­ry dzi­siaj był­by wart mi­lio­ny do­la­rów. Dzie­więć lat wcze­śniej w oku­po­wa­nej przez Ro­sjan Sak­so­nii gi­nie ślad po Pięk­nej Ma­don­nie z To­ru­nia.Gdy jed­ne za­byt­ki zni­ka­ły, inne wra­ca­ły na swe daw­ne miej­sca. Do­pie­ro w 1960 roku z rąk ka­na­dyj­skich an­ty­ko­mu­ni­stów uda­ło się – przy po­mo­cy kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go – wy­rwać pol­skie skar­by na­ro­do­we z ar­ra­sa­mi wa­wel­ski­mi na cze­le. A kil­ka lat po woj­nie tyl­ko przy­pa­dek spra­wił, że w piw­ni­cach Mu­zeum Wiel­ko­pol­skie­go na­tra­fio­no na za­mu­ro­wa­ny w schro­nie naj­więk­szy ob­raz Jana Ma­tej­ki.Le­szek Adam­czew­ski jak zwy­kle barw­nie przed­sta­wia owe za­gma­twa­ne, nie­rzad­ko tra­gicz­ne losy tych i in­nych pol­skich za­byt­ków i skar­bów kul­tu­ry.Le­szek Adam­czew­ski – po­znań­ski pi­sarz i dzien­ni­karz. Au­tor bli­sko trzy­dzie­stu ksią­żek. Od 2009 roku współ­pra­cu­je z Wy­daw­nic­twem Re­pli­ka.Po­cząw­szy od de­biu­tanc­kich Zło­wiesz­czych gór, aż do tej pory po­zo­sta­wał wier­ny te­ma­ty­ce za­gad­ko­wych i ta­jem­ni­czych wy­da­rzeń z lat dru­giej woj­ny świa­to­wej, w tym nie­zna­nych lo­sów skar­bów kul­tu­ry.Nie­daw­no, w książ­ce Ka­ta­stro­fy. Za­po­mnia­ne i prze­mil­cza­ne tra­ge­die w po­wo­jen­nej Pol­sce, po raz pierw­szy wy­szedł w swych do­cie­ka­niach poza ramy dru­giej woj­ny świa­to­wej. Po­dob­nie jest w Za­gro­żo­nym dzie­dzic­twie, gdzie tro­piąc pa­sjo­nu­ją­ce dzie­je za­byt­ków, się­ga w prze­szłość za­rów­no tę dal­szą, jak i bliż­szą.