Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Konstytucja biznesu. Od.nowa. Stan prawny 13 września 2018 r.

Wydawnictwo Od.Nowa, 2018
Stron: 149
Dział:
ISBN: 9788366026629
 
 
 

 

Wydawnictwo Od.Nowa, 2018

Dział:

Stron: 149

ISBN: 9788366026629

„Konstytucja biznesu” broszura – zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 13 września 2018 r.

 

–        zmiany zostały oznaczone przypisami

–        zmiany wchodzące w życie w terminie późniejszym od daty stanu prawnego zostały umieszczone w ramkach i opatrzone przypisami informującymi o Dzienniku Ustaw i dacie wejścia w życie

–        przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny zostały wyraźnie wyróżnione

–        registry zapewniają szybkie dotarcie do interesujących czytelnika zagadnień

 

Akty prawne zawarte w broszurze:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

 

 

Publikacja wskaże Ci następujące informacje:

 

–        podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej; załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej; ograniczenia kontroli działalności gospodarczej; zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania

–        Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (wpis do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych, wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje dopisywane do CEIDG z urzędu , wykreślenie przedsiębiorcy i sprostowanie wpisu, zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach, udostępnianie danych przez CEIDG); punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

–        działalność gospodarcza osób zagranicznych; transgraniczna działalność usługowa; oddziały przedsiębiorców zagranicznych; przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych ; współpraca międzynarodowa właściwych organów w zakresie świadczenia usług

–        ustanowienie zarządu sukcesyjnego; zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego; stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym; prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku; decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów; zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej; daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego;

–        odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji; wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

 

 

 

Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą.