Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2006, nr 5

Księgarnia Akademicka, 2006
Politeja;
Stron: 616
Dział:
ISBN: 9788371889417

 

Księgarnia Akademicka, 2006

Politeja;

Dział:

Stron: 616

ISBN: 9788371889417

O czasopiśmie:

[...] Na naszych oczach rozgrywają się dramatyczne wydarzenia, decydujące o losach setek czy tysięcy istnień ludzkich i o przyszłości poszczegolnych kultur i państw; państw, w których dokonywane zmiany znajdują odzwierciedlenie w ich ustroju politycznym i ładzie prawnym, w decydującej mierze wpływają też na ich usytuowanie w strukturach ponadpaństwowych. Zjawiska kulturowe i polityczne, podobnie jak społeczne i ekonomiczne, znajdują wymiar teoretyczny w próbach ich opisu i wyjaśnienia z jednej strony, z drugiej zaś w próbach ich wartościowania przy użyciu tradycyjnych i nowych kategorii normatywnych. Debata prowadzona przez teoretyków kultury, kulturoznawców, politologów i badaczy stosunków międzynarodowych w tak zwanym dyskursie postmodernistycznym doby ponowoczesności wymaga uważnego i stałego śledzenia oraz krytycznej refleksji, która pozwoliłaby ukazać ewentualne ograniczenia, problematyczność używanego języka oraz tradycji, do których sięgają jej uczestnicy: dla zrozumienia wspomnianych przemian refleksja ta zdaje się mieć decydujące znaczenie, pozwala bowiem na poszukiwanie rzeczywistego kontekstu, wskazanie tez formułowanych w trakcie owej debaty. W zamierzeniach inicjatorów nowego pisma noszącego wieloznaczną nazwę "Politeja", uwzględniającą zarówno aspekt kulturowy, jak i polityczny, pismo nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ma się stać forum, na którym relacja o toczącej się debacie łączyć się będzie z próbą ukazania jej pełnego znaczenia dla kształtującej się, nowej, ulegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości; rzeczywistości, która wymaga stałego namysłu nad tradycyjnymi kategoriami i metodami wykorzystywanymi w naukach społecznych oraz skomplikowaną dziedziną stosunków międzynarodowych, politycznych i kulturowych, w których potęguje się znaczenie tak złożonych zjawisk, jak globalizacja czy inkulturacja. [...]


(fragment wstępu redakcyjnego pt. Nowe pismo nowego Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego)