Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni

 

Studia Iberystyczne

 


Numer ISSN: 2082-8594

E-ISSN: 2391-7636

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 10 pkt.

Bazy naukowe: 
Central and Eatern European Online LibraryThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Index Copernicus

 

Redaktor naczelny/Dirección/General Editor: Anna Sawicka

Komitet Redakcyjny/Consejo de Redacción/Editorial Board:

Rosanna Krzyszkowska-Pawlik (Literatura i kultura Hiszpanii)
Ewa Nawrocka (Literatura i kultura Ameryki Łacińskiej)
Xavier Farré Vidal (Literatury i kultury mniejszościowe)
Ewa Stala (Językoznawstwo iberyjskie)
Anna Rzepka (Literatura i kultura obszaru języka portugalskiego)

Redaktorzy językowi: 

R. S. Balches Arenas (nr 6, 7, 8), F. Bravo García (nr 7), F. Collinet (nr 7), Karolina Farrel (nr 8), X. Farré Vidal (nr 8), Justyna Mętrak (nr 9), F. Ricardo (nr 7), M. Sangrá Medrano (nr 7).

Sekretarz/Secretaria/Secretary: Maria Filipowicz-Rudek (mfilip@mission.eu)

Rada naukowa / Comité Científico / Board of Advisors:

Beata Baczyńska, Uniwersytet Wrocławski (Polska/Polonia)
Marek Baran, Uniwersytet Łódzki (Polska/Polonia)
Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński (Polska/Polonia)
Arturo Casas, Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania/España)
Ubaldo Cerezo Rubio, Universidad de Alcalá (Hiszpania/España)
Juan de Dios Luque Durán, Universidad de Granada (Hiszpania/España)
Silvia Kaul, Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentyna/Argentina)
Margarita Lliteras, Universidad de Valladolid (Hiszpania/España)
Gilles Luquet, Université Paris III, La Sorbonne Nouvelle (Francja/Francia)
Wiaczesław Nowikow, Uniwersytet Łódzki (Polska/Polonia)
Antonio Pamies Bertran, Universidad de Granada (Hiszpania/ España)
Janusz Pawlik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska/Polonia)
Ramon Pinyol, Universitat de Vic (Hiszpania/España)
Bogdan Piotrowski, Universidad de la Sabana (Kolumbia/Colombia)
Klaus Pörtl, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy/Alemania)
Emilio Ridruejo, Universidad de Valladolid (Hiszpania/España)
Elżbieta Skłodowska, Washington University in Saint Louis (USA/ EE.UU.)
Francisco Torres Monreal, Universidad de Murcia (Hiszpania/España)
Alejandro Veiga,  Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania/España)
Joan Ramon Veny Mesquida, Universitat de Lleida (Hiszpania/España)
Joanna Wilk-Racięska, Uniwersytet Śląski (Polska/Polonia)

Recenzenci "Studiów Iberystycznych" 2012, nr 11:

Marek Baran, Uniwersytet Łódzki (Polska/Polonia)
Anna Bochnakowa, Uniwersytet Jagielloński (Polska, Polonia)
Janusz Pawlik, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska, Polonia)
Jerzy Szałek, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska/Polonia)

Adres e-mail:
studia.iberystyczne@uj.edu.pl

Link do strony czasopisma: http://www2.filg.uj.edu.pl/studia-iberystyczne/

O piśmie „Studia Iberystyczne”:

„Studia Iberystyczne” to czasopismo naukowe zajmujące się językiem, literaturą, kulturą i sprawami społecznymi w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Łacińskiej i w tych krajach, w których język hiszpański, portugalski, kataloński czy galicyjski są językami oficjalnymi lub lokalnymi.
W orbicie zainteresowań pisma znajdują się też zagadnienia teoretyczne z dziedziny filologii, językoznawstwa, przekładoznawstwa oraz problemy związane z dydaktyką języków obcych.
Pismo jest wydawane przez Zakład Filologii Hiszpańskiej oraz Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do roku 2007 jego redaktorem naczelnym była prof. dr hab. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, od 7 numeru funkcję tę pełni dr hab. Anna Sawicka. Pierwsze tomy (nr 0: 1994 i nr 1: 1999) ukazywały się nieregularnie, od numeru 2 (2003) pismo ma charakter rocznika, z ukonstytuowanym w 2003 roku komitetem redakcyjnym.
Początkowym celem pisma, które powstało w 1994 roku, było upowszechnienie w Polsce efektów badań prowadzonych przez polskich hispanistów oraz hispanistów zagranicznych. Realizując ten cel do numeru 6 (2007) włącznie pismo ukazywało się w języku polskim; od numeru 7 (2008) pismo zaczęło publikować artykuły w językach kongresowych, w celu upowszechnienia za granicą badań prowadzonych przez polskich hispanistów, z zamiarem nawiązania ściślejszej współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Publikacja jest finansowana przez Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

SOBRE STUDIA IBERYSTYCZNE  

Studia Iberystyczne es una publicación científica dedicada a la lengua, la literatura, la cultura y la sociedad de España, Portugal, Latinoamérica y los países en donde el español, el portugués, el catalán o el gallego son lenguas oficiales o cooficiales.
Asimismo centra sus intereses en los fenómenos relacionados con la filología en general, la lingüística, la traducción, la literatura, la didáctica de la enseñanza de lenguas, etc.
Dicha publicación se edita por parte de los miembros de las Áreas de Filología Hispánica y de Filología Portuguesa y Traducción, insertas en el Departamento de Filologías Románicas de la Universidad Jaguelónica de Cracovia. Hasta el año 2007 lo coordinaba Dra. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, desde el número 7 se encarga de su coordinación Dra. Anna Sawicka. Primeros volúmnes aparecieron con periodicidad irregular (nr 0: 1994 i nr 1: 1999), desde el número 2, cuando se constituyó su comité editorial, la revista mantiene periodicidad anual.
Nacida el año 1994 con la idea de dar a conocer en Polonia los frutos de las investigaciones realizadas por hispanistas polacos y de sus colegas del mundo hispánico, hasta el número 6 nuestra revista se publicaba sólo en lengua polaca; a partir del número siete pasó a ser una revista hispánica plurilingüe, con el objetivo de dar a conocer los frutos de las investigaciones realizadas por hispanistas polacos fuera de Polonia, y para estrechar la colaboración con varios centros extranjeros.

Esta publicación está financiada por el Decanato de Filología de la Universidad Jaguelónica de Cracovia.
 

ABOUT STUDIA IBERYSTYCZNE (Iberian Studies)

Studia Iberystyczne is a scientific journal dedicated to the language, literature, culture and society in Spain, Portugal, Latin America and the countries where the Spanish, Portuguese, Catalan and Galician are the official or the co-official languages.
It also focuses its interest in the phenomena related to general philology, linguistics, translation, literature, didactics of language teaching, etc.
This publication is edited by members of the Areas of Hispanic and Portuguese Philology and Translation, belonging to the Department of Romance Studies of the Jagiellonian University in Krakow. Until 2007 was coordinated by Dr. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, and since the number 7, is the responsible for the coordination Dr. Anna Sawicka. The first volumes appeared with irregular periodicity (nr 0 in 1994, and nr 1 in 1999), since the number 2, when its editorial board was established, the journal has an annual regularity.
Born in 1994 with the idea to make known in Poland the fruits of research by Polish Hispanist and his colleagues of the Hispanic world, until the number 6 this journal was published only in Polish, from the number 7 became to be a Hispanic multilingual publication in order to present the fruits of research carried out by Hispanist from Poland outside this country, and to strengthen collaboration with several foreign institutions.

This publication is supported by the Faculty of Philology at the Jagiellonian University of Krakow.