Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni

„Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego”

"The Sowiniec A Half Yearly Periodical of the Center for the Research and the Documentation of the Polish Struggles for the Independence"

Nr ISSN: 1425-1965

E-ISSN: 2449-8718

Adres \ Address:

https://www.sowiniec.com.pl
The Internet service of the periodical: www.akademicka.pl/sowiniec


Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

The primary version of the journal is the electronic format.


Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:

The periodical is indexed in the databases:

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (C.E.J.S.H.)
Index Copernicus

Punktacja \ Evaluation:

Czasopismo jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce – 6 punktów (w 2013 r.).
The periodical is evaluated by the Polish Ministry of Science and Higher Education / the Universities – 6 points (in 2013).

Rada Naukowa \ The Scholarly Board:

Prof. dr hab.
Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Uniwersytet Rzeszowski)

Redaktor naczelny \ The Editor-in-Chief:

prof. dr hab.
Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński), e-mail: tomasz.gasowski@uj.edu.pl

Recenzenci \ The External Reviewers of this volume:

prof. dr hab.
Ryszard Terlecki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Filip Musiał (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Zespół redakcyjny \ The Editorial Team:

Adam Roliński (sowiniec@gmail.com.pl),
dr Jerzy Bukowski, Andrzej Fischer, Grzegorz Gill, Ludomir Olkuśnik, 
Mateusz Świercz

Redaktorzy tematyczni \ Sub-editors:

dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński), (history)
dr Marek Mariusz Tytko (Uniwersytet Jagielloński), (pedagogy)

Redaktor statystyczny \ The statistical editor:

dr hab. Adam Nodzeński, (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (statistics)

Redaktor językowy \ The Polish Language Consultant:

Ewa Popielarz (Polish philology)

Redaktor języka angielskiego \ The English language editor:

Elżbieta Grzesiak


The English Language Consultant (English native speaker):

Linda Tytko, B.A. (The United States of America, Ohio)


Charakterystyka czasopisma: 

Półrocznik „Sowiniec” jest naukowym czasopismem historycznym, którego tematyka skupia się na ostatnich dwóch stuleciach historii Polski, w szczególności zaś na polskich zmaganiach niepodległościowych. Wieloletnia walka Polaków o odbudowę niepodległego Państwa Polskiego naznaczona była kilkoma powstaniami narodowymi oraz olbrzymim wysiłkiem w czasie dwóch światowych konfliktów. Za ostatni zryw wolnościowy zwykło się też uważać ruch skupiony wokół NSZZ „Solidarność”, który znacznie przyczynił się do erozji systemu komunistycznego w tej części Europy, otwierając drogę do niepodległości.

Czasopismo zamieszcza rozprawy naukowe, opracowania dokumentów, wspomnienia i relacje oraz recenzje prac historycznych związanych z wyżej wymienioną tematyką.

Tytuł periodyku nawiązuje do kopca usypanego w Krakowie na wzgórzu Sowiniec w latach 30. XX wieku, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego. U stóp kopca od wielu lat składane są ziemie z pól bitewnych i miejsc martyrologii narodu polskiego z czasów walk o wolność i niepodległość kraju. Do obecnych czasów złożono już ziemie z ponad tysiąca pól bitewnych i miejsc kaźni. Z tego też powodu kopiec nazywany jest „Mogiłą Mogił” i stanowi symbol polskich walk o niepodległość.

Wymagania redakcyjne: 

Objętość 1-2 arkusze wydawnicze, artykuły do części naukowej przed drukiem są recenzowane, teksty zakwalifikowane do druku winny zawierać streszczenia, słowa kluczowe, bibliografię i noty biograficzne dotyczące autorów wraz z adresem e-mail.

Procedura recenzowania:

Artykuły nadesłane do Redakcji „Sowińca” są recenzowane anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów według zasady double-blind review process, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (recenzenci są spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. W „Sowińcu” będą publikowane tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń recenzentów. Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej (nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane). Formularz recenzji jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship) – zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydane numery:

Od nr 14 przez „Księgarnię Akademicką”
, poprzednie zob.:

http://www.sowiniec.com.pl/php/7_o_fundacji.php?ID3=78&username=&s=1&li=&sort=OPS%20DESC