Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Elżbieta Sadowska‑Wieciech
Eurosceptycyzm w doktrynie Partii Konserwatywnej
Euroscepticism in the Conservative Party

Krzysztof Zuba
Rywalizacja międzypartyjna i wewnątrzpartyjna w kampanii referendum europejskiego w Wielkiej Brytanii z 2016 roku
Inter‑ party and intra‑ party rivalry in the 2016 EU referendum campaign in the United Kingdom

Małgorzata Kułakowska
Kwestia migracji w kampanii referendalnej dotyczącej brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej
The issue of migration in the EU referendum campaign in the United Kingdom

Tomasz Czapiewski
Między niepodległością a Unią Europejską. O paradoksach postawy Szkockiej Partii Narodowej wobec Brexitu
Between independence and European Union. Paradoxes of the Scottish National Party’s attitude towards Brexit

Irena Głuszyńska
Konkordat jako instrument prawny regulujący stosunki między państwem a Kościołem
Concordat – legal instrument regulating relations between state and the Catholic Church

Emilia Moddelmog‑Anweiler
Religia w przestrzeni życia publicznego w regionach Europy Środkowej. Cechy modelu środkowoeuropejskiego
Religion in the public life in the regions of Central Europe. Features of the Central European model

Janusz Mariański
Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego – analiza socjologiczna
The Catholic Church in Poland in the area of public life: A sociological analysis

Artur Skorek
Finansowanie Kościołów i związków wyznaniowych ze środków publicznych. Analiza debat politycznych nad likwidacją Komisji Majątkowej i Funduszu Kościelnego
Public funding of churches and religious associations in Poland: Analysis of political debates on the liquidation of the Church Property Commission and the Church Fund

Marek Rembierz
Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności – między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem
Learning pluralism and shaping religious identity in the context of cultural and ideological differences – between traditional diversification and contemporary pluralism

Polski spór o in vitro Próba charakterystyki dyskursu publicznego
The Polish dispute over in vitro. The character of public debate

Dagmara Głuszek‑Szafraniec
Nauczanie religii w szkole w Polsce – analiza wybranych debat medialnych
Religious education in school in Poland – analysis of selected media debates

Małgorzata Zachara
The Concept of Sovereignty in Transatlantic Relations. New Realities versus the Old Debate

Grzegorz Baziur
Biały Orze ł i Złota Chryzantema Współpraca polsko‑japońska: mit , możliwość czy konieczność dziejowa? – wybrane aspekty
White Eagle and Golden Chrysanthemum. Polish‑Japanese cooperation: myth or historical possibility or necessity?

Małgorzata Osińska
Znaczenie kolejnych lokalizacji przystani promów na wyspie Hongkong na tle przemian społecznych i kształtowania się lokalnej tożsamości
The meaning of Piers’ locations at Hong Kong Island in the background of social change and the process of shaping of local identity

Aleksandra Zając
Polityka poetycka Giambattisty Vica
Poetical politics of Giambattista Vico

Dariusz Grzybek
Światopogląd a nacjonalizm w myśli politycznej Karola Ludwika Konińskiego
Neoromantic worldview and idea of nationality in political thought of Karol Ludwik Koniński

Grzegorz Ćwiękała
Korzenie myśli politycznej środowiska skupionego wokół tygodnika „Najwyższy Czas !”
The Najwyższy Czas! weekly – the roots of the political thought

Halina Parafianowicz
Hilary Clinton, Hard Choices, Simon & Schuster, New York 2014, 635 s.

Tomasz Litwin
Bartosz Szczurowski , Pr ezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, 264 s.

Krzysztof Chaczko
Agnieszka Bryc, Izrael 2020. Skazany na potęgę? Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, 266 s.

Rafał Leśniczak
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etyka medi ów. Etyczność w mediach ” Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18‑ 19 V 2016