Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2015, nr 36


Bogdan Szlachta
„Odsłony polityki”. III Ogólnopolski Kongres Politologii w Krakowie

Jerzy Woźnicki
Nauki o polityce publicznej – cztery lata rozwoju w symbiozie z politologią
Public policy – four years of development in symbiosis with political science

Bogusława Dobek-Ostrowska
Między politologią i komunikologią. Razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej
Between Political Science and Media Studies. Together or Separately? Case of Studies Dedicated to Political and Media Systems in Central and Eastern Europe

Konstanty A. Wojtaszczyk
Granice nauki o polityce jako dyscypliny naukowej
Borders of Political Science as a Discipline

Marek Pietraś
Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach międzynarodowych
International relations science research space

Grażyna Ulicka
Dlaczego pytanie o granice politologii jest ważne?
Why is the question about limits of political science important?

Andrzej Antoszewski
Normatywne i empiryczne teorie demokracji
Normative and empirical theories of democracy

Mirosław Karwat
Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności
Methodological dilemmas and traps of the concept “political”

Joanna Rak, Roman Bäcker
Problem badawczy
Research problem

Teresa Sasińska-Klas
Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych
The newest challenges in methodology and research in social sciences

Barbara Krauz-Mozer
Nauki społeczne? Po co nam one?
What do we need social sciences for?

Stanisław Filipowicz
O fundamentalnej roli interpretacji
On fundamental meaning of interpretation

Bogdan Szlachta
Nauki o polityce (także) jako dyscyplina dziedziny nauk humanistycznych
Political Science as a Discipline Belonging Also to the Humanities

Sylwester Wróbel
Funkcjonalistyczna koncepcja teorii w ujęciu Talcotta Parsonsa
The Functionalist Conception of Theory in the Formulation of Talcott Parsons

Grzegorz Janusz
Nauki o polityce i ich usytuowanie w systemie nauk
Political science and its’ location in the system for sciences

Tadeusz Wallas
Przyczynek do rozważań nad przynależnością dziedzinową nauk o polityce
Contribution to the considerations on the assignment of political sciences to a scientific field

Bartosz Włodarski
Jeden cel – dwie drogi. O recepcji wzorców francuskich na przykładzie krakowskiej i warszawskiej szkoły nauk politycznych od czasów zaborów do 1939 r.
One goal – two roads. Reception of the French model on the example of the Cracow and Warsaw schools of political sciences from the Partitions of Poland to 1939

Ramowy program III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii